Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de lease van zonneschermen

ARTIKEL 1 – Begripsomschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende (met hoofdletter aangeduide) begrippen verstaan:

Van ’t Veer Projectzonwering of VPZ:          
Van ’t Veer Projectzonwering afgekort VPZ genoemd, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 58644695, de lessor.

U:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag voor het leasen van een zonnescherm bij VPZ heeft ingediend respectievelijk een leaseovereenkomst terzake een zonnescherm met VPZ is aangegaan, de lessee.

Zonnescherm:
Het zonnescherm is omschreven in de offerte respectievelijk in de met u  gesloten overeenkomst waarvan u een duplicaat is verstrekt.

Leidingen:
De leidingen die nodig zijn voor het functioneren van het zonnescherm. De bedrading naar en vanaf het zonnescherm voor de aanvoer van elektriciteit.

Perceel:
Elke roerende of onroerende zaak of gedeelte of samenstel daarvan waarin het zonnescherm is of zal worden geplaatst.

Preventief onderhoud:
Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het zonnescherm met als doel het voorkomen van een slechte werking of het uitvallen van de werking van het zonnescherm. 

Correctief onderhoud:
Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een zonnescherm met als doel het verbeteren of herstellen van de werking van het zonnescherm.
 

ARTIKEL 2 – Aanvraag voor het leasen van een zonnescherm

 1. U dient een aanvraag voor het leasen van een zonnescherm in door het invullen van het aanvraag-formulier op de site www.zonneschermlease.nl.
 2. VPZ kan aanvullende voorwaarden stellen alvorens uw aanvraag te accepteren. VPZ behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. (en gelieerde) bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.
 3. Acceptatie van uw aanvraag wordt door VPZ aan u bevestigd. VPZ kan uw aanvraag om haar moverende redenen weigeren.
 4. De door u volledige ingevulde en ondertekende offerte c.q. overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel en vormen na bevestiging door VPZ samen de leaseovereenkomst. In het geval van tegenstrijdigheid tussen het in de overeenkomst bepaalde en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in de overeenkomst bepaalde.
 5. U dient de bewoner te zijn van het perceel.
   

ARTIKEL 3 – Aanleggen en plaatsen

 1. Het aanleggen van de leidingen en het plaatsen van het zonnescherm is inbegrepen in de leaseovereenkomst en dient (uitsluitend) te geschieden door of vanwege VPZ. Onder het plaatsen van het zonnescherm en het aanleggen door of  vanwege VPZ wordt het navolgende begrepen:
  a. het zonnescherm
 2. Indien nodig dient in de ruimte op korte afstand van het zonnescherm een wandcontactdoos aanwezig te zijn waarop het zonnescherm kan worden aangesloten. 
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en werking van de binneninstallatie.
   

ARTIKEL 4 – Leaseprijs/Betaling

 1. De maandelijkse leaseprijs van het zonnescherm staat vermeld in de offerte respectievelijk overeenkomst. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks krachtens automatische incasso afgeschreven van uw bankrekening.
 2. Indien uw betalingsgedrag daartoe aanleiding mocht geven, dient u op verzoek van VPZ de verschuldigde bedragen op de door VPZ aangegeven wijze te voldoen. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening.
 3. In het geval van niet-tijdige betaling bent u vanaf de 14 dagen na factuurdatum tot dat de betaling plaatsvindt de wettelijke rente verschuldigd. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling komen de administratie- en incassokosten (zowel de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke) voor uw rekening.
 4. De door u verschuldigde maandelijkse totale huurprijs kan door VPZ periodiek (jaarlijks per 1 januari) worden aangepast op basis van het prijsindexcijfer van de gezins consumptie.
 5. Indien van overheidswege (prijs)maatregelen worden doorgevoerd, is VPZ gerechtigd tot doorberekening daarvan.
   

ARTIKEL 5 – Leasetermijn/Looptijd van de leaseovereenkomst

 1. De leaseovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van tenminste 60, 84 òf 120 achtereenvolgende maanden. Na afloop van deze termijn wordt de leaseovereenkomst beëindigd.
 2. Na het verstrijken van de leaseovereenkomst wordt het zonnescherm uw eigendom.
 3. Bij tijdelijke buitengebruikstelling van het zonnescherm door afwezigheid of om een andere reden blijft u de lease steeds ten volle verschuldigd.
   

ARTIKEL 6 – Tussentijdse beëindiging

 1. De leaseovereenkomst kan op uw verzoek worden beëindigd na het verstrijken van een leaseperiode van tenminste 48 achtereenvolgende maanden. Het verzoek tot beëindiging dient schriftelijk te worden gedaan. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van de initiële investering en de restwaarde. De eigendom wordt na betaling van de vergoeding op dat moment overgedragen van VPZ aan u.
 2. Bij verhuizing van de bewoner of in het geval van overlijden kan de leaseovereenkomst worden voortgezet met de opvolgende bewoner. De procedure is als volgt. U danwel uw erfgenaam dient bij VPZ het formulier leaseovernameovereenkomst op te vragen. Na ontvangst van dit formulier dienen u danwel uw erfgenaam en de opvolgende bewoner de leaseovernameovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend te retourneren. Binnen 30 dagen na ontvangst van de ondertekende leaseovername-overeenkomst zal VPZ schriftelijk kenbaar maken of zij zich kan verenigen met de voorgestelde leaseopvolger. In geval van overlijden van de lessee is voor tussentijdse beëindiging van de lease-overeenkomst mogelijk zoals beschreven onder lid 1 van deze bepaling.
 3. VPZ is bevoegd de leaseovereenkomst tussentijds te ontbinden indien u in verzuim bent. VPZ is alsdan gerechtigd tot een vergoeding zoals beschreven onder lid 1 van deze bepaling.
 4. VPZ is gerechtigd de leaseovereenkomst tussentijds te beëindigen indien u failliet wordt verklaard, door u surseance van betaling wordt aangevraagd of beslag onder u wordt gelegd.
 5. Indien de leaseovereenkomst om welke reden dan ook is komen te eindigen en het zonnescherm niet aan u in  eigendom is overgedragen, heeft VPZ het recht het Zonnescherm van het perceel weg te nemen zonder to enige vergoeding gehouden te zijn. Verwijdering van het zonnescherm mag slechts door of vanwege VPZ plaatsvinden. U bent verplicht het personeel dat met verwijdering van het zonnescherm is belast toe te laten tot de ruimte waarin het zonnescherm is geplaatst.
 6. Door of vanwege en voor rekening van VPZ worden alleen de werkzaamheden verricht die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van het zonnescherm. VPZ is niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om muren, plafonds, leidingen en etcetera in de oorspronkelijke staat te herstellen.
 7. Indien u VPZ belemmert bij het verwijderen van het zonnescherm bent u een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan VPZ, zoals vermeld ik artikel 11 lid 6, onverminderd uw verplichting tot betaling van de te verschijnen leasevergoedingen en vergoeding van de schade die VPZ mocht hebben geleden of zal lijden doordat u in gebreke bent gebleven het Zonnescherm onmiddellijk en in goede staat ter beschikking te stellen.
   

ARTIKEL 7 – Verplaatsen, wijzigen en wegnemen

 1. Het is u niet toegestaan het zonnescherm te verplaatsen dan wel in of aan het zonnescherm wijzigingen aan te brengen of reparaties uit te voeren, respectievelijk zulks te laten doen.
 2. Het is u niet toegestaan het zonnescherm weg te nemen.
   

ARTIKEL 8 – Preventief onderhoud en correctief onderhoud

 1. Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst mag uitsluitend door of vanwege van VPZ preventief onderhoud aan het zonnescherm worden uitgevoerd. VPZ zal in dat kader contact met u opnemen teneinde een afspraak te maken. De kosten van preventief onderhoud komen voor rekening van VPZ indien deze onderdeel uitmaken van de leaseovereenkomst. Indien deze niet binnen de leaseovereenkomst vallen, zijn deze voor rekening van de lessee. 
 2. Eventuele tijdens het preventief onderhoud door of namens VPZ geconstateerde gebreken zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, door of vanwege VPZ worden verholpen.
 3. Het preventief onderhoud omvat alleen werkzaamheden aan het zonnescherm.
 4. Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst mag het correctief onderhoud uitsluitend geschieden door of vanwege VPZ. De kosten van het correctief onderhoud komen binnen de garantietermijn voor rekening van VPZ. Buiten de garantietermijn komen deze voor rekening van de lessee. 
 5. Ingeval van storingen geldt aangaande de serviceverlening het navolgende:
  - meldingen kunnen maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur worden gedaan op het algemene telefoonnummer: 010-4219660. Zij worden uiterlijk binnen 5 werkdagen opgevolgd.
 6. De kosten voor het uitvoeren van het preventief onderhoud en het correctief onderhoud komen sowieso voor uw rekening indien:
  a. u in verzuim bent wegens het niet of niet tijdig voldoen van de huurtermijn(en);
  b. u niet het mogelijke heeft gedaan om te zorgen dat behoorlijk onderhoud door of vanwege VPZ mogelijk was.
 7. Storingen die niet onder correctief onderhoud vallen en derhalve volledig, dat wil zeggen inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal, in rekening worden gebracht, zijn storingen die zijn ontstaan, doordat u het zonnescherm heeft laten uithangen bij een windkracht boven 5 Beaufort.
 8. Indien u de met VPZ gemaakte afspraak voor het onderhoud niet nakomt (bijvoorbeeld er wordt VPZ geen toegang tot het perceel verschaft) is VPZ gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan u in rekening te brengen.
   

ARTIKEL 9 – Uw verplichtingen 

U bent verplicht:

 1. het zonnescherm overeenkomstig de aard en de bestemming van het zonnescherm te gebruiken en de door VPZ en de fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen;
 2. het zonnescherm te behoeden voor beschadiging en blootstelling aan harde wind boven windkracht 5 Beaufort;
 3. er voor te zorgen dat het zonnescherm goed bereikbaar is en blijft;
 4. het zonnescherm te laten onderhouden, controleren of repareren uitsluitend door VPZ;
 5.  zo dikwijls als VPZ dit nodig acht het personeel dat in opdracht van VPZ het onderhoud uitvoert toegang te verlenen tot het perceelsgedeelte waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd te naleving van de contractvoorwaarden;
 6. in geval van storing van het zonnescherm dit terstond, doch in ieder geval zo spoedig mogelijk, mee te delen aan VPZ;
 7. bij overdracht van de woning waarin het zonnescherm is aangebracht de voorgeschreven opzegprocedure zoals vastgelegd in artikel 11 lid 4 te hanteren en een volgende bewoner in te lichten over het feit dat het zonnescherm eigendom is van VPZ. Indien U dit nalaat bent u aansprakelijk voor alle schade die daaruit voor VPZ voortvloeit, waaronder tevens begrepen de kosten van maatregelen in en buiten rechte die VPZ dient te maken om haar rechten op het zonnescherm te doen gelden.
   

ARTIKEL 10 – Schade

 1. Alle door u en eventuele derden veroorzaakte schade aan het zonnescherm komt voor uw rekening en zal door of vanwege VPZ voor uw rekening worden hersteld. U bent aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het verloren gaan of onbruikbaar worden van het zonnescherm door wind of anderszins.
 2. VPZ is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken ten gevolge van de aanwezigheid of het gebruik van het zonnescherm respectievelijk de daaraan verrichte werkzaamheden, tenzij de schade VPZ kan worden toegerekend. Indien VPZ voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 450.000,00 per gebeurtenis. VPZ is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving daaronder begrepen, immateriële en overige indirecte schade.
 3. U vrijwaart VPZ tegen alle aanspraken van derden ter zake van de aanwezigheid of het gebruik van het zonnescherm respectievelijk de daaraan verrichte werkzaamheden, voorzover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke u jegens VPZ kunt doen gelden.
   

ARTIKEL 11 – Eigendom van het zonnescherm

 1. Het zonnescherm is eigendom van VPZ. U mag het zonnescherm niet verkopen, verpanden of op andere wijze vervreemden of bezwaren.
 2. U bent verplicht VPZ in de gelegenheid te stellen het zonnescherm uit het perceel te verwijderen indien VPZ dat, mede in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, noodzakelijk acht.
 3. Indien u in staat van faillissement mocht worden verklaard, u surseance van betaling heeft aangevraagd, of enig beslag op uw goederen mocht worden gelegd, bent u verplicht VPZ hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator, bewindvoerder of deurwaarder onverwijld mede te delen dat het zonnescherm eigendom is van VPZ.
 4. U bent bij verhuizing uit de woning verplicht de nieuwe bewoner mede te delen dat het zonnescherm op leasebasis is verstrekt en dat dit met toebehoren eigendom is van VPZ. Op grond van het bepaalde in art. 6 lid 2 is overname van de leaseovereenkomst door de huurder van de woning mogelijk.
 5. U bent verplicht bij verhuizing VPZ daarvan tenminste één maand van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Daarbij dient u tevens te berichten of de leaseovereenkomst al dan niet wordt voortgezet op grond van het bepaalde in art. 6 lid 2.
 6. Indien u handelt in strijd met het bepaalde in artikel 11 lid 1 tot en met 5 dan wel een andere handeling ten gevolge waarvan u het VPZ onmogelijk maakt het zonnescherm na beëindiging van de leaseovereenkomst te verwijderen, verbeurt u een direct opeisbare en niet voor compensatie of opschorting vatbare boete van € 500,00 aan VPZ, welke boete verschuldigd is door het enkele feit van de overtreding zonder dat daartoe nadere sommatie is vereist en onverminderd de overige aan VPZ toekomende rechten waaronder die op schadevergoeding.
   

ARTIKEL 12 – Overdracht rechten en plichten van VPZ

VPZ is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst over te dragen. U geeft daartoe bij voorbaat toestemming. Ingeval VPZ zijn rechten en verplichtingen uit het service abonnement overdraagt aan een derde, doet VPZ hiervan tijdig mededeling aan u. U verleent bij voorbaat uw toestemming aan een dergelijke overdracht indien VPZ jegens u aansprakelijk is voor de nakoming door de derde of de overgang plaats vindt in verband met de overdracht van de onderneming van VPZ. De leaseovereenkomst blijft van kracht indien de rechtsvorm van VPZ wijzigt.
 

ARTIKEL 13 – Afwijking van deze algemene voorwaarden

Indien afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden worden overeengekomen, dienen deze schriftelijk te worden vastgelegd. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal VPZ met inachtneming van de bedoeling van partijen en de redelijkheid en billijkheid de geconstateerde leemte invullen. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan zal/zullen deze worden vervangen door een bepaling die zoveel als rechtens is toegestaan overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.
 

ARTIKEL 14 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen eenzijdig door VPZ worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst 10 dagen na de dag waarop de wijzingen bekend zijn gemaakt in werking , tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. Als bekendmaking geldt een kennisgeving rechtstreeks aan u. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van op dat moment reeds bestaande leaseovereenkomsten.

Rotterdam,  maart 2018 

© 2017 - 2022 zonneschermlease.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel